Anlagen

速食产品生产线 - 烤炉

PZO

PZO

满足大量生产需求。
SOW

SOW

各种比利时华夫饼的适配烤炉。
TRO

TRO

我们对特殊威化产品,如威化圆片和斯特鲁华夫饼的解决方案。
CFC烤炉

CFC烤炉

模块化概念下,实现更小占地、更大产能。